O projekcie

„Monitoring stosowania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez instytucje publiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom – ofiarom przemocy w gminach województwa podkarpackiego”.

Projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ma za zadanie wskazać w jaki sposób są realizowane przepisy dotyczących ustawy oprzeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarte z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1943, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887.), przez instytucje publiczne województwa podkarpackiego, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom – ofiarom przemocy. Szczególnie dotyczy procedury „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Badaniem zostały objęte 32 gminy województwa podkarpackiego.

Opracowano i rozesłano ankiety do członków zespołów lub grup roboczych, które koncentrują się na realizacji przepisów dotyczących Niebieskiej Karty. Badanie prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” z siedzibą w Rzeszowie poddaje szczegółowej analizie pracę członków zespołów bądź grup roboczych wypełniających formularz „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Badaniem ankietowym zostali objęci również przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych. Opracowano i rozesłano ankiety pilotażowe do ofiar przemocy w rodzinie, skupiające się na problemie percepcji pracy zespołów bądź grup roboczych przez kobiety doświadczające przemocy w rodzinie oraz skuteczności podjętych działań w ramach Planu Pomocy.

Marzena Wilk
Prezeska Stowarzyszenia

Raport do pobrania

Raport_ z monitoringu_Victoria_2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.