Pilotaż

Od 02.01.2013 roku do dnia 31.03.2013 roku nasza organizacja prowadziła projekt „Opracowanie planu i pilotaż monitoringu dotyczącego stosowania przez wybrane urzędy gmin w województwie podkarpackim ustawowych zapisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, asystencie rodziny i opiekunie dziennym” realizowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
Głównym celem projektu było doprowadzenie do zwiększenia wpływu społeczności lokalnej, a w szczególności narażonych na wykluczenie, w procesy planowania i realizacji polityk publicznych.

Raport, który można pobrać poniżej w formie pliku pdf wskazuje jak wykonywane są następujące ustawy przez samorządy województwa podkarpackiego:
1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1943, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887.),
2. asystencie rodziny Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z 2013 r. poz. 135, 2013 r. poz. 154.) oraz
3. opiekunie dziennym Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171,poz.1016.).

Monitoring obejmował trzy gminy z województwa podkarpackiego i został przeprowadzony na początku 2013 roku przez naszą organizację. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” w Rzeszowie dzięki Fundacji im. Stefana Batorego otrzymało finansowe wsparcie do zrealizowania powyższego monitoringu. Raport można powielać, publikować i rozpowszechniać wśród instytucji i organizacji pozarządowych.

Marzena Wilk
Prezeska Stowarzyszenia

Raport – do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.